• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

 


 sloneczko full

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych, Nauczyciele

 

   Nadszedł długo oczekiwany koniec roku szkolnego 2015/2016.
   Gratuluję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom sukcesów uczniów, osiągniętych wyników w nauce oraz zdobytych doświadczeń. Serdecznie dziękuję za współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach.
Wykorzystajcie Państwo czas wakacyjny na odpoczynek i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań w roku szkolnym 2016/2017.
   Życzę Państwu spokojnych, ciepłych, pełnych słońca wakacji i do zobaczenia na formach doskonalenia w nowym roku szkolnym.

 

Z poważaniem
Małgorzata Wrzodak
Dyrektor WODN w Skierniewicach


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
w załączeniu przesyła pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie
międzynarodowego konkursu na
Europejską Nagrodę Zapobiegania Przestępczości (ECPA)
pt. „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”. 
Prosimy o zapoznanie się i zachęcamy do udziału. 

 

Pobierz pismo przewodnie

 


 

Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 


 

wodnlogokoalicje

 

 

   Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek oświatowych z powiatów: skierniewickiego, rawskiego i łowickiego do udziału w Ogólnopolskim Programie Bardzo Młoda Kultura realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   Działania przewidziane projektem mają na celu prowadzenie edukacji kulturowej poprzez budowanie partnerstwa między sektorem edukacji i kultury.
   Informacje o programie na stronie WWW.koalicjekultury.pl

 


 

par113 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 841)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku

par16 czerwca 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 787)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 7 czerwca 2016 roku, z wyjątkiem § 1 pkt 13 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

par131 maja 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 741)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 maja 2016 roku.

par123 maja 2016 r. zostało ogłoszone:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 695)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2016 roku

par116 maja 2016 roku została ogłoszona

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668)

Ustawa weszła w życie 31 maja 2016 roku), z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 5, pkt 6 w zakresie art. 85w-85z ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 8 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.;

2) art. 1 pkt 4 i pkt 6 w zakresie art. 85p ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 


Copyright © 2016. soft-art@wp.pl Rights Reserved.