• 1 Kursy kwalifikacyjne
  Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą dającego możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych
 • 2 Kursy doskonalące
  Oferujemy kursy doskonalące o różnej tematyce zarówno w systemie stacjonarnym, jak i e-learningowym na platformie Moodle. Poprzez udział w nich mają Państwo możliwość doskonalenia kompetencji i wykorzystania ich w praktyce pedagogicznej.
 • 3 Warsztaty metodyczne, seminaria i konferencje
  Proponujemy bogatą ofertę warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w siedzibie placówki, jak również w powiatach: skierniewickim, rawskim, łowickim i brzezińskim. Udział Państwa w szkoleniach pozwoli stworzyć warunki do rozwoju szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela oraz dziecka/ucznia. Każdy znajdzie interesujący dla siebie temat.
 • 4 Szkolenia Rad Pedagogicznych
  Oferujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych o różnorodnej, dostosowanej do Państwa potrzeb tematyce: a) Wychowanie, wszechstronny rozwój ucznia, b) Bezpieczeństwo, zagrożenia i profilaktyka, c) Organizacja i zarządzanie szkołą/placówką, d) Dydaktyka, metodyka w pracy nauczyciela, e) Analiza wyników egzaminów zewnętrznych warunkiem poprawy efektów kształcenia.
 • 5 Wymiana doświadczeń
  Korzystając z propozycji Ośrodka mają Państwo możliwość wymiany doświadczeń poprzez współpracę w sieci wspomagania i samokształcenia, konsultacje zbiorowe i indywidualne, bank przykładów dobrych praktyk i zajęcia otwarte.
baner

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą całoroczną ofertą

Zapoznaj się z ofertą na miesiąc październik!

 


 

 

UWAGA ZMIANA KONTA!

WODN w Skierniewicach posiada rachunek o numerze:

Pekao S.A. 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186

 

 W dniu 29 października 2016 roku o godz. 0900 

w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
rozpoczynają się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym
z zakresu zarządzania oświatą.


Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do udziału.

Szczegółowych informacji udziela
Bożena Fronckiewicz – kierownik kursu

tel.: 46 833 40 74 


 

 Nr formy 151

Zapraszam do udziału w konferencji metodycznej
nt. „Edycja utworów muzycznych do wykorzystania na uroczystościach szkolnych

 

Miejsce szkolenia: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Termin: 26 października 2016 r. o godz. 1400

 

Miejsce szkolenia: WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Termin: 28 października 2016 r. o godz. 1500

 

Czas zajęć: 5 godzin dydaktycznych

Treści:
• Zasady nagrywania dźwięku pochodzącego z różnych źródeł przy wykorzystaniu darmowego, ogólnie dostępnego oprogramowania.
• Zapoznanie z obsługą programu Audacity.
• Wykorzystanie aplikacji Audacity do edycji plików dźwiękowych – zastosowanie różnorodnych efektów dźwiękowych.
• Zapis efekty swojej pracy w najpopularniejszych formatach dźwiękowych.
Omówienie zasad właściwego korzystania z utworów muzycznych w edukacji
w świetle znowelizowanego prawa autorskiego.

• Zapoznanie z ofertą WODN i propozycjami szkoleń z zakresu zajęć komputerowych
i informatycznych.

Omówienie zmian w prawie oświatowym.

 


 Komunikat dla nauczycieli składających dokumentację
na stopień nauczyciela dyplomowanego!

W N I O S E K
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 


 Aktualizowano w dn. 19.10.2016 r.

par114 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1691)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

par1 13 października 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1687)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

par130 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1591)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2016 roku.

par113 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1453)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 września 2016 roku

 

par1 1 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1385)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

 

par11 września 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1384)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 września 2016 r.

 

par131 sierpnia 2016 roku zostało ogłoszone:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)


par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1378)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 roku

 

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1369)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016 r.

 

par131 sierpnia 2016 r. zostało ogłoszone:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1368)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2016

 

 


Copyright © 2016. soft-art@wp.pl Rights Reserved.